EWALUACJA

NAJLEPSZY WYNIK EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ – NASZYM WSPÓLNYM CELEM


Ewaluacji, w myśl obowiązujących przepisów, podlega cyklicznie jakość działalności naukowej prowadzonej przez uczelnię akademicką w ramach realizowanych dyscyplin naukowych. W ocenie uwzględniane są indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową reprezentujących daną dyscyplinę. W wyniku oceny, poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Uzyskana kategoria  pozostaje niezmienna i obowiązuje przez kolejne lata, do momentu przeprowadzenia kolejnej ewaluacji i wydania w związku z tym procesem, następnej decyzji.

Jeśli uczenia zatrudnia co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzania oceny, wówczas podlega obowiązkowej ewaluacji. Nie jest to zatem kwestia deklaracji czy wyboru.

Od wyniku ewaluacji i uzyskanej kategorii zależą m.in.:

  • uprawnienia do prowadzenia studiów i szkół doktorskich,
  • uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych,
  • kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ważnym zatem jest uzyskanie jak najlepszego rezultatu, plasującego dyscyplinę w kategorii B+ i powyżej.

Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona w 2022 roku. Obejmie okres od 2017 do 2021 roku (5 lat).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) jako uczelnia akademicka, w myśl obowiązujących przepisów,  podlega obowiązkowej ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach dyscyplin naukowych w nim realizowanych, według trzech podstawowych kryteriów:

  • kryterium 1 – poziomu naukowego prowadzonej działalności,
  • kryterium 2 – efektów finansowych badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • kryterium 3 – wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Wagi kryteriów ewaluacji dla poszczególnych dziedzin i dyscyplin naukowych:

Uwaga: Ewaluację przeprowadza Komisja Ewaluacji Nauki (KEN) na podstawie informacji zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższymi Nauce – POL-on, którego podsystemy stanowią: moduł POL-on, repozytorium Polskiej Bibliografii Naukowej – PBN i System Ewaluacji Dorobku Naukowego – SEDN, co w praktyce wskazuje, jak ważne jest zamieszczanie poprawnych i aktualnych danych w niniejszych systemach,  a także umieszczanie informacji na indywidualnych kontach portalu ORCID przez nauczycieli akademickich.

Więcej informacji: