Przejdź do treści

Biuro ds. Ewaluacji Badań Naukowych

Ewaluacja
Ewaluacji, w myśl obowiązujących przepisów, podlega cyklicznie jakość działalności naukowej prowadzonej przez uczelnię akademicką w ramach realizowanych dyscyplin naukowych. W ocenie uwzględniane są indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową reprezentujących daną dyscyplinę. W wyniku oceny, poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Uzyskana kategoria pozostaje niezmienna i obowiązuje przez kolejne lata, do momentu przeprowadzenia kolejnej ewaluacji i wydania w związku z tym procesem, następnej decyzji.
Więcej
Nauczyciel Akademicki
Zadania nauczyciela akademickiego (osoby prowadzącej działalność naukową), zatrudnionego w UKSW w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych, w procesie ewaluacji – w wyznaczonych ramach czasowych.
Więcej
Doktorant
W ewaluacji mogą być brane pod uwagę osiągnięcia osób, które nie są zaliczane do liczby N. W tej grupie znajdują się doktoranci (ze szkół doktorskich), którzy w okresie objętym ewaluacją odbywali kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej lub współprowadzonej przez dany podmiot i przygotowywali rozprawę doktorską w dyscyplinie poddawanej ewaluacji albo w dziedzinie, w której zawiera się taka dyscyplina. Możliwość zgłoszenia osiągnięć doktorantów ze szkół doktorskich nie dotyczy osiągnięć tych doktorantów, którzy są jednocześnie zatrudnieni w podmiocie objętym ewaluacją i prowadzą w nim działalność naukową. Jeżeli doktorant będący uczestnikiem szkoły doktorskiej jest pracownikiem w podmiocie i złoży oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, to jego osiągnięcia są uwzględniane w podmiocie, na tych samych zasadach, co osiągnięcia pozostałych pracowników.
Więcej
Dyrektor Instytutu
W myśl zapisów Statutu UKSW Dyrektor Instytutu kieruje pracami instytutu i jest odpowiedzialny za jakość działalności naukowej, w danej dyscyplinie, zmierzającej do uzyskania kategorii A+, A lub B+ w ewaluacji jakości działalności naukowej. Za wynik ewaluacji dyrektor odpowiada przed dziekanem.
Więcej